Лучик Василий Ефремович

Заведующий кафедрой экономической кибернетики и программной инженерии.
Доктор экономических наук , профессор

1964 года рождения. В 1986 году окончил Черновицкий государственный университет имени Юрия Федьковича (ныне Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича ) , по специальности « Математика ».


Защита диссертации: В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию. В 2013 году защитил докторскую диссертацию на тему: " Определение приоритетов в политике регионального развития".

С августа 2014 по настоящее время работает в ЧТЭИ КНТЭУ на должности заведующего кафедрой экономической кибернетики и программной инженерии.

Преподает дисциплины: " Экономико- математическое моделирование", " Математические модели и методы рыночной экономики", " Метаматика для экономистов "


Основные работы:

1. Лучик В.Є. Політика регіонального розвитку: рівні, види та методи: монографія / В.Є.Лучик; наук. ред. В.М.Василенко. – Кам’янець-Подільський: Видавець ПП Зволейко Д.Г., 2012. – 400 с.

2. Лучик В.Є. Моделювання механізму реалізації державної політики регіонального розвитку / В.Є. Лучик // Науковий вісник ЧТЕУ КНТЕУ. – Чернівці: АНТ Лтд, 2013. – Вип. ІV(52), C. 123-127.

3. Лучик В.Є. Прогнозування регіонального розвитку на основі оптимізаційної міжрегіональної міжгалузевої моделі / В.Є.Лучик// Вісник ХНАУ. Серія "Економічні науки", 2013. - № 5. - .С 67- 73.

4. Лучик В.Є. Методологічні аспекти проблеми визначення пріоритетів політики регіонального розвитку / В.Є. Лучик, М.В.Лучик // Інноваційна економіка. – 2013. – №11(49). – C. 80-84.

5. Лучик В.Є. Регіональне прогнозування як метод забезпечення розвитку територій / В.Є. Лучик, М.В.Місюк // Сталий розвиток економіки. – 2013. – №5(22). – C. 152-158.

6. Лучик В.Є. Світовий досвід формування та реалізації політики регіонального розвитку та можливість його запровадження в Україні / С.Д.Лучик, В.Є.Лучик // Науковий вісник НЛТУ України :зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Економічні науки. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2013. – Вип. 23.18. – C. 124-131.

7. Лучик В.Є. Оцінка фінансової компоненти економічної безпеки суб’єктів господарювання аграрної галузі / В.Є. Лучик, М.В.Лучик // Інноваційна економіка. – 2014. – 2014. – №1(50). – C. 5-9.

8. Лучик В.Є. Науковий інструментарій реалізації політики регіонального розвитку / В.Є.Лучик, С.Д.Лучик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: науковий збірник / [за ред. І. Г. Ткачук]. – Івано-Франківськ: Вид-во Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 10. – Т. 1. – C.23-29.

9. Лучик В.Є. Побудова моделі для оцінки рівня економічної безпеки аграрної галузі / В.Є.Лучик, М.В.Лучик // Науковий вісник НЛТУ України :зб. наук.-техн. праць. – Сер.: Економічні науки. - Львів : РВВ НЛТУ України. – 2014. – Вип. 24.1. – C. 354-360.

10. Лучик В.Є. Моделювання регіонального розвитку з використанням виробничих функцій / В.Є. Лучик // Збірник наукових праць. Економічні науки. – Чернівці: Книги-ХХІ, 2014. – C. 82-87.


E-mail:luchik-vasil@mail.ru


Система Orphus